εταιρεια στην βουλγαρια Θέλετε να ξεκινήσετε μια επιχειρηματική δραστηριότητα ή να επεκτείνετε την επιχείρησή σας, ιδρύοντας μια νέα εταιρεία, ένα υποκατάστημα, μια θυγατρική, ή να ενώσετε τις εταιρείες σας; Η σωστή απάντηση σε αυτή την ερώτηση, είναι η ίδρυση μιας ξεχωριστής εταιρείας που να ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις και τους στόχους σας. Προσφέρουμε στους βούλγαρους και ξένους πολίτες την εγγραφή εμπορικής εταιρείας στη Βουλγαρία, Μπλαγκόεβγκραντ, ΟΟD/ Ε.Π.Ε./ – ή EOOD/ M.Ε.Π.Ε./. Παρέχουμε συμβουλευτικές και διοικητικές υπηρεσίες για την εγκατάσταση επιχειρήσεων και την επιχειρηματική δραστηριότητα στη Βουλγαρία. Η έδρα και διεύθυνση διαχείρισης των εταιρειών που θέλετε να εγγραφείτε μπορεί να είναι οπουδήποτε στη χώρα. Ο βουλγαρικός εμπορικός νόμος προσφέρει διαφορετικούς τύπους εταιρειών οι οποίες, ανάλογα με τις συγκεκριμένες ανάγκες σας, μπορούν να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις σας. Κάθε μία από αυτές έχει τα δικά της πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα, και δεν μπορεί να ειπωθεί ότι υπάρχει μια καθολική λύση κατά περίπτωση.

Γιατί να επίλεξετε, και να ιδρύσετε εταιρεία στη Βουλγαρία

Τα κυριότερα πλεονεκτήματα που απολαμβάνετε επιλέγοντας τη Βουλγαρία είναι: – Χαμήλοι φόροι και μισθοί – Το απλοποιημένο φορολογικό σύστημα

– Ο φορολογικός συντελεστής για τα κέρδη των εταιριών είναι μόνο 10%

– Ο φορολογικός συντελεστής για την διανομή μερισμάτων είναι 5%

– Φόρος προστιθεμένης αξίας που είναι (DDS) 20%, και μηδενικός προκειμένου για εξαγωγές και ενδοκοινοτικές προμήθειες

– Οι ενδοκοινοτικές συναλλαγές απαλλάσσονται του Φ.Π.Α. σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28-ης Νοεμβρίου 2006 , σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου

– Η Βουλγαρία έχει υπογράψει Συμβάσεις «περί αποφυγής διπλής φορολογίας» με περισσότερες από 70 χώρες (συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας

– Νόμος 2255/1994, ΦΕΚ 195/18.11.1994).

– To κόστoς δημιουργίας της εταιρείας είναι από το χαμηλότερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση

– Αγορά ακίνητης περιουσίας στο όνομα της επιχείρησης

– Αγορά μηχανοκίνητων οχημάτων στο όνομα της εταιρείας, σε χαμηλές τιμές, με πολύ χαμηλή φορολογική επιβάρυνση

– Η μικρή χιλιομετρική απόσταση από την Ελλάδα

– Χαμηλος συντελεστής διαβίωσης.

Σύσταση Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης – ΟΟD/LTD, και Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης EOOD/PLTD

Η ίδρυση γίνεται σε 1 ημέρα. Η Ε.Π.Ε. είναι ένας τύπος κεφαλαιουχικής εταιρείας. Για τη εγγραφή αυτής της μορφής, είναι απαραίτητη η σύμπραξη τουλάχιστον δύο προσώπων φυσικών ή νομικών, για την πραγματοποίηση εμπορικών συναλλαγών, με αμοιβαία κεφάλαια, που είναι υπεύθυνα για τις υποχρεώσεις της εταιρείας, με τη συμμετοχή τους στο κεφάλαιο της. Κατ ‘εξαίρεση, μια εταιρεία μπορεί επίσης να συσταθεί από ένα άτομο – Μ.Ε.Π.Ε. Η καταχώρηση μίας ΕΠΕ επιλέγεται από τους πελάτες μας, κυρίως λόγω: του τρόπου, με τον οποίο περιορίζεται ο κίνδυνος των συνεργατών στο ποσό της συμμετοχής τους, της εξόδου ή του αποκλεισμού ενός εταίρου δεν έχει ως αποτέλεσμα τον τερματισμό, και μπορεί να δημιουργηθεί μόνο από ένα άτομο (EOOD). Η Ε.Π.Ε. συνδυάζει την προσωπική δέσμευση στις προσωπικές εταιρείες, με τον περιορισμό των κινδύνων στις κεφαλαιουχικές εταιρείες. Ο σχετικά εύκολος τρόπος λήψης αποφάσεων και διαχείρισης.

Μέσω της Ε.Π.Ε./LTD, μπορεί να πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε δραστηριότητα, που δεν απαγορεύεται από το νόμο (υπάρχει περιορισμός για την εκτέλεση τραπεζικών, ασφαλιστικών, leasing, κλπ. δραστηριοτήτων). Βεβαίως, υπάρχουν επίσης καθεστώτα αδειοδότησης για την άσκηση ορισμένων δραστηριοτήτων. Οι ιδρυτές της ΕΠΕ μπορούν να είναι φυσικά και νομικά πρόσωπα. Τα φυσικά πρόσωπα που ιδρύουν την εταιρεία πρέπει να είναι ικανά πρόσωπα, δηλαδή, να είναι τουλάχιστον 18 ετών. Η Ε.Π.Ε. είναι μια νέα νομική οντότητα, ένα νέο πρόσωπο, διαφορετικό από τους ιδρυτές της. Μπορούμε να συνοψίσουμε μερικούς σημαντικούς λόγους, για τους οποίους η Μ.Ε.Π.Ε., είναι η πλέον προτιμώμενη νομική μορφή. Η EOOD/Μ.Ε.Π.Ε.είναι μια πολύ καλή επιλογή, για την έναρξη μιας μικρής επιχείρησης, ειδικά για τις περιπτώσεις, στις οποίες ο ιδιοκτήτης ασκεί όλη τη δραστηριότητα της μορφής αυτής.

Η χρηματοπιστωτική κρίση ώθησε πολλούς ειδικούς, και όχι μόνο ειδικευμένους ανθρώπους που έχουν χάσει τη δουλειά τους, να ρισκάρουν και να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση. Για ορισμένους, είναι μια ευκαιρία να εκπληρώσουν τα όνειρά τους, και να εργαστούν για τον εαυτό τους, και με δικά τους έξοδα, για το οποίο αισθάνονται πιο προετοιμασμένοι. Για άλλους είναι απλά μια απελπιστική και βιαστική κίνηση. Όλα αυτά μπορεί να ακούγονται σαν ένα σήμα, για την αναζωογόνηση της μικρής επιχείρησης, που είναι ο κύριος μοχλός οποιασδήποτε σύγχρονης οικονομίας. Πλεονεκτήματα σύστασης Μ.Ε.Π.Ε.:

– Λιγότερο κόστος ασφάλισης

– Περιορισμένη ευθύνη. Η εταιρεία είναι υπεύθυνη μέχρι το ύψος του κεφαλαίου της, για οφειλές προς τον προϋπολογισμό, προμηθευτές, πιστωτές κ.λπ., σε περίπτωση εκκαθάρισης και αφερεγγυότητας. Αυτό σημαίνει ότι η προσωπική ιδιοκτησία του μοναδικού κατόχου δεν θα υποφέρει.

– Είναι γρήγορο και εύκολο να αυξήσετε ή να μειώσετε το κεφάλαιο, καθώς και να πουλήσετε μέρος του σε άλλο πρόσωπο, κτλ.

΄Ιδρυση ατομικής επιχείρησης στη Βουλγαρία

Πριν αποφασίσουμε ποια θα είναι η νομική μορφή της επιχείρησής μας, πρέπει να γνωρίσουμε τις απαιτήσεις και τις προϋποθέσεις που θέτει ο βουλγαρικός νόμος. Σύμφωνα με το βουλγαρικό εμπορικό δίκαιο, αναφέρονται οι ακόλουθοι τύποι εμπόρων στον εμπορικό νόμο: ET ή ο μοναδικός έμπορος,

– κάθε ικανό φυσικό πρόσωπο που έχει την κατοικία του στη χώρα χωρίς κεφαλαιακές απαιτήσεις,

– Εμπορικές εταιρείες:

1.) SD – ομόρρυθμη – OE

2.) KD – ετερόρρυθμη – EE

3.) OOD – περιορισμένης ευθύνης – EΠΕ

4.) AD – ανώνυμη – AE

5.) KDA – ετερόρρυθμη με μετοχές

– EEM Η Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε.

– EOOD – όταν αποτελείται από ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το πρόσωπο αυτό είναι ο μόνος ιδιοκτήτης του κεφαλαίου.

Η αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αποφασίζεται από τον μοναδικό ιδιοκτήτη του κεφαλαίου.

Γιατί η Ε.Π.Ε. μοναδικού εταίρου, είναι η πιο κοινή νομική μορφή

Η Μονοπρόσωπη, Ε.Π.Ε. είναι η πλέον προτιμώμενη νομική μορφή για την εγγραφή της εταιρείας. Τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι πάνω από τα δύο τρίτα των εταιρειών που έχουν πρόσφατα εγγραφεί τα τελευταία 3 χρόνια, είναι αποκλειστικά εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (EOOD). Στην αρχή της μετάβασης, μόλις πριν από μια δεκαετία, η πιο κοινή νομική μορφή της επιχειρηματικής δραστηριότητας ήταν ο μοναδικός έμπορος (ET).

Τον τελευταίο καιρό, ωστόσο, λιγότερα άτομα βρίσκουν εύλογα πλεονεκτήματα, για να καταχωρίσουν Ε.Τ. και να στραφούν στην πιο εξελιγμένη μορφή των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης. Ισως το πιο σημαντικό πλεονέκτημα αυτού του τύπου της εταιρείας είναι η Περιορισμένη ευθύνη. Η Ε.Π.Ε. μοναδικού μετόχου είναι μια πολύ καλή επιλογή για την έναρξη μιας μικρής επιχείρησης, ειδικά όταν ο ιδιοκτήτης ασκεί όλη την επιχείρηση.

– Προσωπικές Επιχειρήσεις

– Personal Companies στα σημεία 1 και 2

– χαρακτηρίζονται από το γεγονός ότι οι εταίροι τους είναι αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνοι, δεν υπάρχει κεφαλαιακή απαίτηση, δεν υπάρχουν φορείς διαχείρισης. Οι προσωπικές

– Personal Companies (εταιρείες του προσώπου)

– υπάρχει στενή σχέση μεταξύ των εταίρων, απαιτείται προσωπική συμμετοχή και εμπιστοσύνη. Η προσωπικότητα των εταίρων είναι σημαντική για τη σύναψη της εταιρικής σύμβασης.

Διαδικασία ίδρυσης

Ετοιμάζουμε όλα τα απαραίτητα έγγραφα, τα υποβάλλουμε στο Πρακτορείο Καταχωρήσεων, πληρώνουμε το κρατικό τέλος, το οποίο περιλαμβάνεται στην τελική τιμή. Η κατάρτιση όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών γίνεται από έμπειρους δικηγόρους σε αυτόν τον τομέα στα βουλγάρικα. Διαθέτουμε και ένα εξαιρετικό δίκτυο από μεταφραστές, που μεταφράζουν από Βουλγαρικά σε Ελληνικά και αντιστρόφως, και αναλαμβάνουμε τις μεταφράσεις κειμένων που επιθυμείτε σε 14 διαφορετικές γλώσσες. Η σύσταση μιας Ε.Π.Ε. ή Μ.Ε.Π.Ε. πραγματοποιείται κατά τον ακόλουθο τρόπο:

Α) Απαραίτητα βήματα:

1) Φωτοτυπία των δελτίων ταυτότητας των εταίρων (όταν πρόκειται για μία Ε.Π.Ε.), και του δελτίου ταυτότητας του μοναδικού κατόχου του κεφαλαίου (όταν πρόκειται για ΜΕΠΕ).

2) Η επιθυμητή ονομάσια της εταιρείας σας, για να ελέγξουμε εάν είναι ελεύθερη στο Εμπορικό Μητρώο.

3) Στην περίπτωση ΕΠΕ, θα πρέπει να μας γίνει γνωστό το ποσοστό συμμετοχής του κάθε μετόχου, και επίσης το όνομα του Διαχειριστή/ών. Διαχειριστές μπορεί να είναι ένας ή όλοι οι μέτοχοι.

4) Καθορισμός του αντικειμένου της δραστηριότητας, της έδρας και της διεύθυνσης διαχείρισης, των μετοχών των εταίρων, του διαχειριστή (ων) και τον τρόπο διαχείρισης

5) Ετοιμάζουμε τα απαραίτητα έγγραφα για την εγγραφή της νομικής οντότητας.

6) Τα συμπληρωμένα από μας έγγραφα μετά υπογράφονται από συμβολαιογράφο. Η παρουσία του διερμηνέα είναι απαραίτητη κατά την υπογραφή των εγγράφων σε συμβολαιογράφο, ο οποίος θα μεταφράσει όλα τα προετοιμασμένα έγγραφα στον αλλοδαπό πολίτη στη μητρική του γλώσσα.

7) Το κεφάλαιο πρέπει να έχει καταβληθεί πλήρως κατά την υπογραφή του καταστατικού – 2 ευρώ, σύμφωνα με τον Εμπορικό Νόμο. Λαμβάνετε πιστοποιητικό από την τράπεζα. Το ελάχιστο απαιτούμενο κεφάλαιο για την ίδρυση ανέρχεται προς τη στιγμή σε 2 ευρώ. Ωστόσο, μια εταιρεία με τέτοιο κεφάλαιο δεν μπορεί να καταχωρηθεί από περισσότερα από δύο άτομα, επειδή υπάρχει η απαίτηση, ότι κάθε μετοχή δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 1 λέβα.

8) Τα έγγραφα κατατίθενται στο Πρακτορείο Καταχωρήσεων.

9) Μέσα σε 4-5 εργάσιμες ημέρες λαμβάνετε έναν ενιαίο αριθμό ταυτοποίησης ΕΙΚ, εγγραφή στο ΙΚΑ, στη Εθνική Υπηρεσία Εσόδων – ΝΑΠ, σφραγίδα και πιστοποιητικό καταχώρησης στο Εμπορικό Μητρώο στο Υπουργείο Δικαιοσύνης.

10) Μπορείτε να αποσύρετε το κεφάλαιό σας.

Πρώτα έξοδα σύστασης μιας νέας επιχείρησης

– OOD – Ε.Π.Ε/EOOD – Μ.Ε.Π.Ε.

– μετάφραση όλων των δικαιολογητικών σας από βουλγάρικα στα ελληνικά

– προφορική μετάφραση και υπογραφή των εγγράφων που απαιτούνται για την ίδρυση της εταιρείας (η παρουσία διερμηνέα είναι υποχρεωτική, δυνάμει του νόμου, καθώς αφορά αλλοδαπούς). Παροχή μεταφραστικής υπηρεσίας μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας, για την σύσταση – τράπεζα, δικηγόρο, συμβολαιογράφο κτλ.). Η ίδρυση της Ε.Π.Ε. απαιτεί συμβολαιογραφικό τύπο και παράσταση δικηγόρου. Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε μαζί μας, για να σας δώσουμε την ανάλογη προσφορά. Μετά την καταχώρηση στο Εμπορικό Μητρώο προτείνουμε επίσης και λογιστικές υπηρεσίες στη Βουλγαρία.

Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού

Τρεχούμενος λογαριασμός (Κυρίως Όψεως) Τι είναι ένας τρεχούμενος λογαριασμός; Για για όλες τις πληρωμές, μεταφορές χρημάτων, αγορές, αναλήψεις, ανοίξτε έναν τρεχούμενο λογαριασμό, για την ευκολία σας. Κάθε τοπικό φυσικό και νομικό πρόσωπο εγγεγραμμένο στο νόμο περί εμπορίου, μπορεί να ανοίξει έναν τρεχούμενο λογαριασμό. Ο τρεχούμενος λογαριασμός είναι και ένας εταιρικός λογαριασμός,που σας δίνει πρόσβαση σε όλο το φάσμα των τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών, που είναι προσαρμοσμένες στις ανάγκες και τις απαιτήσεις σας. Ο τρεχούμενος λογαριασμός σας επιτρέπει:

  • Να διαθέτετε ελεύθερα με τα ποσά που έχετε στο λογαριασμό. Μπορείτε να εκτελέσετε τις παρακάτω λειτουργίες:
  • Κατάθεση ποσών μετρητοίς
  • μεταφορά των μισθών στους υπαλλήλους στους λογαριασμούς τους
  • αναλήψεις μετρητών, μεταφορά ποσών σε προθεσμιακές καταθέσεις
  • διευθέτηση των μεταφορών χρημάτων στη χώρα και στο εξωτερικό
  • λήψη μεταφορών από τη χώρα και από το εξωτερικό
  • πληρωμές ηλεκτρικής ενέργειας, νερού, τηλεφώνου, φόρων
  • πληρωμή των δόσεων εξόφλησης των χρησιμοποιηθέντων δανείων

Κύρια πλεονεκτήματα:

  • Εύκολη πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τους λογαριασμούς σας μέσω ηλεκτρονικής τραπεζικής ή μέσω του δικτύου καταστημάτων της Τράπεζας
  • Άνεση και ασφάλεια στις καθημερινές σας λειτουργίες

Πώς να ανοίξετε ένα τρεχούμενο λογαριασμό; Μπορείτε να ανοίξετε έναν τρεχούμενο λογαριασμό (όψεως) σε κάθε υποκατάστημα όλων των τραπεζών μετά την υποβολή των ακόλουθων εγγράφων:

Ατομικές επιχειρήσεις, εταιρείες και συνεταιρισμούς:

– Ενιαίος αριθμός ταυτοποίησης (ΕΙΚ) – Αντίγραφο τρέχοντος εγγράφου ταυτότητας ιδιοκτητών και των αντιπροσώπων ή/και εξουσιοδοτημένων προσώπων.

– Πληρεξούσιο να πράττει ενέργειες με το λογαριασμό (με θεώρηση συμβολαιογράφου ή συντάσσεται ενώπιον τραπεζικού υπαλλήλου) – Άλλα πληρεξούσια – για τον αποδέκτη τραπεζικών εγγράφων κ.λπ.

Πώς να ελέγξετε το αρχείο μαζικής πληρωμής;

Κάθε τράπεζα σας προσφέρει ένα εργαλείο για τον έλεγχο της εγκυρότητας (ακρίβειας) των αρχείων μαζικής πληρωμής σας – Αρχεία τοπικών πληρωμών για ηλεκτρονική τράπεζα (e-banking), λίστες αριθμών λογαριασμού (IBAN). Μπορείτε να κάνετε αυτόν τον έλεγχο μόνοι σας.  Διαβάστε περισσότερα για τραπεζική εγγύηση.

Περισσότερες υπηρεσίες:

– Καταχώρηση υποκαταστήματος

– Εγγραφή του Franchising

ΣΧΟΛΙΑ

Είμαι έλληνας και έχω εταιρεία στη Βουλγαρία εδώ και 18 χρόνια. Η ίδρυση της εταιρείας μου διαπράχθηκε από τους. Σύμφωνα με τη βουλγαρική νομοθεσία απαιτούνται μεταφράσεις διαφόρων εγγράφων. Σε όλα αυτά τα χρόνια, η επιχείρησή μου χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες προφορικής και γραπτής μετάφρασης της Lorensita.net. Εδώ εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου για τον επαγγελματισμό τους! Συνεργαστείτε μαζί τους και δεν θα κάνετε λάθος!

ΚΩΣΤΑΣ

Ἔδεσσα

Είμαι ερευνήτρια σε ελληνικό Πανεπιστήμιο. Έχω χρησιμοποιήσει τις μεταφραστικές υπηρεσίες από ελληνικά στα βουλγαρικά και αντιστρόφως της Lorensita.net στον τομέα της εκπαίδευσης στη Βουλγαρία. Πρόκειται για επιστημονική δραστηριότητα, η οποία απαιτεί σοβαρή γνώση της ελληνικής γλώσσας. Οταν θέλετε να ολοκληρώσετε επιτυχώς τις υποθέσεις σας στη Βουλγαρία, συνιστώ τις υπηρεσίες τους!

ΑΘΗΝΑ

Πάτρα

Είμαι από την Ελλάδα και έχω εταιρείες μεταφορών στη Βουλγαρία. Η εμπειρία μου έμαθε να χρησιμοποιώ επαγγελματικές υπηρεσίες, ανεξάρτητα από τον τομέα. Lorensita.net προσφέρει όχι μόνο μεταφραστικές υπηρεσίες. Συνεργάζονται με δικηγόρους, λογιστές, συμβούλους, που μπορούν να σας εξυπηρετήσουν ανά πάσα στιγμή. Lorensita.net εκτελεί εξειδικευμένες μεταφράσεις σε υπουργεία, δικαστήρια και άλλα κρατικά και δημοτικά όργανα, και σε διάφορες διοικητικές υπηρεσίες. Τους ευχαριστώ για όλα όσα έκαναν για τις εταιρείες μου όλα αυτά τα χρόνια!!

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Κρήτη

Είμαστε μια ομάδα επιχειρηματιών από την Ελλάδα που είναι εγκατεστημένοι στη Βουλγαρία. Η δημιουργία των εταιρειών μας πραγματοποιήθηκε με την επαγγελματική βοήθεια της ομάδας της Lorensita.net. Όταν χρειάζεστε και έχετε αποφασίσει να έχετε μια επιχείρηση στην πόλη Μπλαγκόεβγκραντ, στην περιοχή του Μπλαγκόεβγκραντ και οπουδήποτε στη Βουλγαρία, σας συνιστούμε να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες τους! Οι προσδοκίες σας θα είναι δικαιολογημένες!

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Θεσσαλονίκη 

Στείλτε μας ένα email