Ο αριθμός EORI
(Economic Operators Registration and Identification System)

Πάντα υπάρχουν ερωτήσεις σχετικά με τον τρόπο έκδοσης ενός αριθμού EORI.

  • Τι πρέπει να γνωρίζουμε και να κάνουμε;
  • Ποιος είναι ο γρηγορότερος και ευκολότερος τρόπος για την διαδικασία αυτή;
  • Εδώ θα αποσαφηνίσουμε εν συντομία την ανάγκη, πότε είναι απαραίτητο ή όχι να έχουμε έναν τέτοιο αριθμό.

Τι είναι ο αριθμός EORI;

Ο αριθμός EORI χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό των Οικονομικών φορέων* και άλλων στην αλληλεπίδραση τους με τις Τελωνειακές Αρχές.
Ο Οικονομικός φορέας είναι πρόσωπο το οποίο, κατά τη διάρκεια της επιχειρηματικής του δραστηριότητας ασκεί δραστηριότητες, που καλύπτονται από την κοινοτική τελωνειακή νομοθεσία.
EORI είναι μοναδικός αριθμός, που χορηγείται μόνο από τις αρμόδιες Τελωνειακές Αρχές όλων των Κρατών – Μελών στους οικονομικούς φορείς.

Από την 1 η Ιουλίου 2009, όλοι οι Οικονομικοί Φορείς* κατά την αλληλεπίδρασή τους με την τελωνειακή διοίκηση κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Κοινότητας πρέπει να έχουν έναν μοναδικό αριθμό αναγνώρισης EORI σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 312/2009.
Σε σχέση με αυτό, πρέπει να γνωρίζουμε, ότι όλοι οι τελωνειακοί πράκτορες, εταιρείες και φυσικά πρόσωπα, που αποστέλλουν και δέχονται αποστολές, πρέπει να λαμβάνουν αριθμό EORI από το αρμόδιο Εδαφικό Τελωνείο στον τόπο κατοικίας για φυσικά πρόσωπα, και στον τόπο εγγραφής για νομικά πρόσωπα, ενώσεις και άλλα πρόσωπα.

Ο τρόπος και η διαδικασία εγγραφής και παραλαβής του αριθμού EORI στη Δημοκρατία της Βουλγαρίας από όλα τα πρόσωπα που αλληλεπιδρούν με τις τελωνειακές αρχές στο έδαφος της Κοινότητας καθορίζονται με το διάταγμα αριθ. Η-4 της 03.06.2009 του Υπουργού Οικονομικών της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας.

Προκειμένου να απλουστευθεί η δραστηριότητα των Οικονομικών Φορέων και να διευκολυνθεί η αλληλεπίδρασή τους με τις τελωνειακές διοικήσεις των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, καθιερώθηκε σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Κοινότητα κοινό σύστημα καταχώρισης και αναγνώρισης των οικονομικών φορέων (EORI).

Σύμφωνα με τις νέες διατάξεις της ευρωπαϊκής τελωνειακής νομοθεσίας, οι Οικονομικοί Φορείς και άλλα πρόσωπα που αλληλεπιδρούν με τις τελωνειακές διοικήσεις της ΕΚ πρέπει να λαμβάνουν έναν ενιαίο αριθμό EORI. Για πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα στην Κοινότητα θα πρέπει να λάβουν αριθμό EORI τους, όπου είναι εγκατεστημένοι.
Για πρόσωπα που δεν είναι εγκατεστημένα στο έδαφος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, πρέπει να λάβουν αριθμό EORI εκεί όπου εκτελούν για πρώτη φορά τη δραστηριότητα που καλύπτεται από την τελωνειακή νομοθεσία.

Ο αριθμός EORI είναι ένας αριθμός τελωνειακής καταχώρισης, που ισχύει για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, που αντικαθιστά τους τοπικούς αριθμούς αναγνώρισης που χρησιμοποιήθηκαν στο παρελθόν (στη Βουλγαρία, π.χ. αριθμός BULSTAT /ΕΙΚ).

Αυτός ο αριθμός απαιτείται για όλα τα πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα οποία ασχολούνται με την εισαγωγή, την εξαγωγή, τη διαμετακόμιση εμπορευμάτων και υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των μεταφορών και της τελωνειακής αποταμίευσης.

Η καταχώριση για την απόκτηση του αριθμού EORI πραγματοποιείται σύμφωνα με τις εθνικές διαδικασίες των κρατών μελών.
Η εγγραφή προσώπων στη Δημοκρατία της Βουλγαρίας πραγματοποιείται με την υποβολή σε έντυπη μορφή με έντυπο εγγραφής, ή ηλεκτρονικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ηλεκτρονικής πύλης της Υπηρεσίας Τελωνείων, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει καθολική ηλεκτρονική υπογραφή για την αναγνώριση του προσώπου που επιθυμεί να εγγραφεί.Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε μαζί μας στο κινητό τηλέφωνο 00359 8888 35 226 , που είναι Viber και WhatsApp