Ένα ξένο πρόσωπο/εταιρεία μπορεί να εγγραφεί εμπορικός αντιπρόσωπος στη Βουλγαρία, υπό την προϋπόθεση ότι δικαιούται να ασκήσει επιχειρηματική δραστηριότητα σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο της χώρας καταγωγής του. Όπως προαναφέρθηκε, η εμπορική εκπροσώπηση καταχωρείται στο Βουλγαρικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο. Από τη νομική της φύση, η εμπορική εκπροσώπηση δεν είναι ξεχωριστή νομική οντότητα και δεν μπορεί να ασκήσει οποιαδήποτε οικονομική δραστηριότητα.

Με τον τρόπο αυτό, η εμπορική εκπροσώπηση αποσκοπεί στην πραγματοποίηση δραστηριοτήτων όπως διοργάνωση εκδηλώσεων προώθησης, εκθέσεων ή διαδηλώσεων, κατάρτιση ή διαφήμιση προϊόντων ή υπηρεσιών κ.λπ. Ως εκ τούτου, γενικά, η εμπορική αντιπροσώπευση δεν παράγει έσοδα και δεν υπόκειται σε φόρο εταιρειών στη Βουλγαρία.
Εάν μια εμπορική εκπροσώπηση συμμετέχει σε επιχειρηματικές δραστηριότητες στη χώρα, μπορεί να χαρακτηριστεί ως «μόνιμη εγκατάσταση» για φορολογικούς σκοπούς και η αλλοδαπή μητρική εταιρεία θα υπόκειται σε φόρο εταιρειών για τα κέρδη στη Βουλγαρία που πραγματοποιούνται ως αποτέλεσμα της δραστηριότητας της την εμπορική αντιπροσώπευση.