Καταχώρηση υποκαταστήματος στη Βουλγαρία

 

Σε αυτή τη δημοσίευση θα επικεντρωθούμε ειδικότερα στη ίδρυση υποκαταστήματος στη Βουλγαρία.
Η ίδρυση υποκαταστήματος αποτελεί μία από τις εναλλακτικές λύσεις για την άσκηση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων μιας ξένης εταιρείας στη Βουλγαρία. Οι αλλοδαπές εταιρείες που είναι εγγεγραμμένες στο εξωτερικό, καθώς και αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα ή πρόσωπα που δεν είναι νομικά πρόσωπα μπορούν να καταχωρίσουν υποκατάστημα στη Βουλγαρία υπό την προϋπόθεση ότι έχουν συσταθεί και/ή έχουν δικαίωμα να ασκούν δραστηριότητες βάσει της εθνικής νομοθεσίας της χώρας τους.

Το υποκατάστημα μιας αλλοδαπής εταιρείας δημιουργείται με εγγραφή στο Εμπορικό μητρώο. Μετά την εγγραφή, σύμφωνα με το βουλγαρικό δίκαιο, το υποκατάστημα μιας αλλοδαπής εταιρείας, αν και δεν είναι ξεχωριστή νομική οντότητα, έχει ορισμένο βαθμό ανεξαρτησίας από τη μητρική εταιρεία.

Υπάρχει απαίτηση να τηρείται το εμπορικό βιβλίο ως ξεχωριστή επιχείρηση και να προετοιμάζεται ένας ξεχωριστός ισολογισμός. Ωστόσο, ως υποκατάστημα που δεν αποτελεί ξεχωριστή νομική οντότητα, τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις του αντιμετωπίζονται ως περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις της μητρικής εταιρείας.
Κατά συνέπεια, δεν υπάρχει απαίτηση για το υποκατάστημα μιας εμπορικής εταιρείας να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις εγγραφής των κεφαλαιουχικών εταιρειών και να έχει μια ξεχωριστή δομή διαχείρισης, εκτός από την ύπαρξη ενός διαχειριστή.

Από φορολογική άποψη, το υποκατάστημα μιας αλλοδαπής εταιρείας θεωρείται βουλγαρική εταιρεία και για φορολογικούς σκοπούς η αλλοδαπή μητρική εταιρεία θα υπόκειται σε φόρο εταιρειών για τα κέρδη από τη δραστηριότητα του υποκαταστήματος στη Βουλγαρία.