Έναρξη επιχειρηματική δραστηριότητα εκτός Ελλάδας

 

Χρήσιμες συμβουλές για κάθε επενδυτή που επιθυμεί να ξεκινήσει, και να αναπτύξει μία επιχείρηση στη Βουλγαρία, η ενότητα αυτή παρέχει αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τα βασικά στάδια της διαδικασίας των επενδύσεων, συγκεκριμένα: το καθεστώς θεωρήσεων και διαμονής αλλοδαπών στη Βουλγαρία, η καταχώριση μιας εμπορικής εταιρείας (διαδικασία εγγραφής και είδη εμπορικών εταιρειών), απόκτηση δικαιωμάτων ιδιοκτησίας και τα συνακόλουθα δικαιώματα και υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτήν, franchising και συγχωνεύσεις και εξαγορές εμπορικών εταιρειών. Καλύπτονται οι πρόσφατες αλλαγές στη διαδικασία ίδρυσης μιας εταιρείας, όπως οι μονοαπευθυντικές θυρίδες, οι οποίες θεσπίστηκαν από τον νομοθέτη, για να διευκολύνουν την έναρξη της επιχείρησης.

Οι πιο συχνά χρησιμοποιούμενες μορφές επιχειρηματικών οργανώσεων στη Βουλγαρία

Τα είδη επιχειρηματικών οργανώσεων που χρησιμοποιούνται συνήθως στη Βουλγαρία είναι εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (OOD-ΕΠΕ), ανώνυμη εταιρεία (AD-ΑΕ), υποκατάστημα και εμπορική εκπροσώπηση.


Νομικό Πλαίσιο

Το κύριο μέρος της νομοθεσίας σχετικά με τον τύπο, τη δομή και τη διαχείριση καθώς και τις απαιτήσεις για την ίδρυση των εμπορικών εταιρειών είναι ο εμπορικός νόμος. Ο νόμος για το Εμπορικό μητρώο ρυθμίζει τις απαιτήσεις και τη διαδικασία εγγραφής σε κεντρικό ηλεκτρονικό μητρώο των εμπορικών εταιρειών που λειτουργούν βάσει της βουλγαρικής νομοθεσίας και τις αλλαγές στο εμπορικό καθεστώς αυτών των εταιρειών.
Άλλη σχετική νομοθεσία που ρυθμίζει το συγκεκριμένο ζήτημα περιλαμβάνεται στον νόμο περί φόρου εισοδήματος εταιρειών, Νόμος περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας 2006, Νόμος περί Προώθησης Επενδύσεων, Νόμος για το Μητρώο του BULSTAT, Κώδικα Κοινωνικής Ασφάλισης, Κώδικας Φορολογίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, δεδομένων.