Λογιστικές υπηρεσίες στην Βουλγαρία

λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες

Τα τελευταία χρόνια, η Δημοκρατία της Βουλγαρίας έγινε ένας από τους πιο επιθυμητούς προορισμούς, για επιχειρηματικές δραστηριότητες στην Ευρώπη.

Οι διεθνείς εταιρείες και οι ξένοι επενδυτές επωφελούνται από τους χαμηλότερους φορολογικούς συντελεστές στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Εκτελούμε όλες τις ενέργειες που εμπίπτουν στην ευθύνη του Λογιστή, σύμφωνα με τα λογιστικά πρότυπα και τη νομοθεσία που ισχύει στη Βουλγαρία.

Ειδικευόμαστε στον Διεθνή Φορολογικό Σχεδιασμό και την εφαρμογή ολοκληρωμένης λογιστικής και οικονομικής διαχείρισης.

Προσφέρουμε ένα πλήρες φάσμα υπηρεσιών στον τομέα του φορολογικού σχεδιασμού, της λογιστικής και της χρηματοδότησης, της επιχειρηματικής συμβουλευτικής, της φοροτεχνικής, του εσωτερικού και του ανεξάρτητου ελέγχου, τηρώντας αυστηρά το διεθνές δίκαιο και προστατεύοντας τα συμφέροντα των πελατών μας.

Βασιζόμαστε σε σύγχρονο εξοπλισμό και τις μεθόδους επικοινωνίας, τον επαγγελματισμό και την ατομική προσέγγιση για κάθε πελάτη.

Αναλαμβάνουμε την τήρηση και την πλήρη λογιστική παρακολούθηση των δραστηριοτήτων της επιχείρησής Σας.

Παρέχουμε στους πέλατες μας τις παράκατω λογιστικές υπηρεσίες:

 

 • Εταιρεία στην Βουλγαρία (προετοιμασία εγγράφων για την ίδρυση εταιρείας, σφραγίδες, τραπειζικούς λογαριασμούς και κτλ)
 • Μηνιαία καταχώρηση τεκμηρίωσης και πληροφοριών σύμφωνα με τα ισχύοντα Εθνικά και Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
 • Εγγραφή και διαγραφή σύμφωνα με τον ΦΠΑ
 • Τρέχουσα καταγραφή εισερχόμενων και εξερχόμενων πρωτογενών εγγράφων
 • Προετοιμασία και υποβολή σε εύθετο χρόνο των φορολογικών δηλώσεων και αρχείων καταγραφής σύμφωνα με τον νόμο περί ΦΠΑ με ηλεκτρονικά μέσα
 • Προετοιμασία των δηλώσεων INTRASTAT και VIES – υποβολή στην Εφορία
 • Παρακολούθηση του κύκλου εργασιών για την υποχρεωτική καταχώριση ΦΠΑ προετοιμασία και εγγραφή
 • Φορολογική προστασία και εκπροσώπηση ενώπιον της Εθνικής Υπηρεσίας Εσόδων, κατά τη διενέργεια ελέγχων στο πλαίσιο του νόμου για τον φόρο εισοδήματος των επιχειρήσεων, του νόμου περί ΦΠΑ, του νόμου για τον φόρο εισοδήματος, των διασταυρούμενων ελέγχων, επιθεωρήσεις από το Τμήμα επιθεώρησης εργασίας και των συναφών
 • Ετήσιο κλείσιμο των λογαριασμών, κατάρτιση ετήσιων φορολογικών δηλώσεων και λογιστικών εκθέσεων και υποβολή τους στις αρχές της Εθνικής Υπηρεσίας Εσόδων και του Εθνικού Στατιστικού Ινστιτούτου
 • Προετοιμασία εντολών πληρωμής για οφειλόμενους φόρους και τέλη
 • Πλήρεις και ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση λογιστικής. Μηνιαία παρακολούθηση του οικονομικού αποτελέσματος
 • Προετοιμασία εκθέσεων για τις υποχρεώσεις και τις απαιτήσεις της εταιρείας
 • Προετοιμασία και συντήρηση βιβλίων απογραφής, φορολογικών και λογιστικών αποσβέσεων
 • Παρουσίαση πληροφοριών σχετικά με αλλαγές στη λογιστική, εμπορική, φορολογική και κοινωνική ασφάλιση
 • Εκπόνηση πλήρους σειράς εγγράφων για τη χορήγηση τραπεζικών και άλλων πιστώσεων, συμμετοχή σε διαδικασίες υποβολής προσφορών
 • Προετοιμασία του ισολογισμού, κατάσταση εσόδων και εξόδων, κατάσταση ταμειακών ροών ανά πάσα στιγμή, όταν το χρειάζεστε
 • Προετοιμασία ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων για τους σκοπούς διαχείρισης
 • Προετοιμασία, συντήρηση και ενημέρωση των φακέλων προσωπικού, μισθοδοσίας, δηλώσεων κοινωνικής ασφάλισης, κοινοποιήσεις σύμφωνα με το άρθρο 62 παράγραφος 4 του εργατικού κώδικα για πρόσληψη, αλλαγή θέσης και καταγγελία συμβάσεων εργασίας, συμπλήρωση βιβλίων εργασίας καταλόγων νοσοκομείων και συνημμένων και όλα τα έγγραφα για το προσωπικό
 • Δημοσίευση των ετήσιων εκθέσεων στο εμπορικό μητρώο

Ο στόχος μας είναι να παρέχουμε ποιοτικές υπηρεσίες στους πελάτες μας σε λογικές τιμές.

Ο καθορισμός του κόστους των λογιστικών υπηρεσιών είναι αυστηρά ατομικός.

Οι τιμές των λογιστικών υπηρεσιών διαπραγματεύονται μεμονωμένα, ανάλογα με τον όγκο και τη φύση της δραστηριότητάς σας.

 Για οποιοδήποτε πληροφορία θελήσετε, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας μέσω τηλεφώνου και Viber/WhatsApp στο 00359 8888 35226 ή μέσω e – mail: