Ολοκληρωμένες νομικές υπηρεσίες στη Βουλγαρία και στο εξωτερικό

Το Δικηγορικό μας γραφείο παρέχει στους πελάτες του νομική εκπροσώπηση και συμβουλές στον τομέα του αστικού, εμπορικού, διοικητικού και ποινικού δικαίου.
Κάθε περίπτωση εξετάζεται προσεκτικά, αναλύεται και αναζητείται η πιο κατάλληλη λύση στη νομική υπόθεση. Η προσωπική στάση απέναντι στον πελάτη αποτελεί προτεραιότητα για εμάς, καθώς ακολουθούμε αυστηρά τον Κώδικα δεοντολογίας του δικηγόρου.

Εμπιστευτικότητα, ακεραιότητα, εμπιστοσύνη και ευθύνη σε σχέση δικηγόρου-πελάτη είναι το πιο σημαντικό για εμάς.
Παρέχουμε βοήθεια σε ακόλουθους τομείς του ισχύοντος δικαίου:

Διοικητικές διαδικασίες

 • Εκδίκαση ποινικών και αστικών υποθέσεων σε Δικαστήρια όλων των βαθμών δικαιοδοσίας στην Βουλγαρία και το εξωτερικό
 • Σημαντικό για όλες τις δικαστικές υποθέσεις που αφορούν αλλοδαπούς πολίτες, είναι ότι συνεργαζόμαστε κυρίως με εξειδικευμένους δικαστικούς μεταφραστές από βουλγαρικά στα ελληνικά, ρωσικά, αγγλικά και αντίστροφα, καθώς και άλλες ευρωπαϊκές ή μη ευρωπαϊκές γλώσσες

Ποινικό

 • Παροχή νομικής βοήθειας και προστασίας κατά της ποινικής δίωξης
 • Προστασία των δικαιωμάτων και των νόμιμων συμφερόντων στην επιβολή μέτρων περιορισμού, «κατ’οίκον περιορισμό», χρηματικές εγγυήσεις, και προστασία κατά τη διεξαγωγή διαδικαστικών ενεργειών της ανάκρισης
 • Βοήθεια και υπεράσπιση κατά την κράτηση από τις αρχές της προδικαστικής διαδικασίας
 • Συμφωνίες για την επίλυση ποινικών υποθέσεων
 • Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης

Διοικητικός

 • Διαδικαστική εκπροσώπηση ενώπιον κρατικών και δημοτικών αρχών
 • Παροχή νομικής βοήθειας και προετοιμασία εγγράφων κατά την άσκηση προσφυγής κατά της διοικητικής διάταξης και της δικαστικής απόφασης
 • Βοήθεια για την επίλυση προβλημάτων διοικητικής διαδικασίας
 • Προσφυγές κατά των αποφάσεων των αδικημάτων διοικητικού δικαίου και τις κυρώσεις
 • Προσφυγές των αποφάσεων και των πράξεων των διοικητικών και δικαστικών διαδικασιών κ.λπ.

Εμπορικό

 • Νομική συνδρομή σχετικά με την προετοιμασία και την υποβολή εγγράφων, νομικών συμβουλών και συμβουλών για την ίδρυση, μετατροπή, διάλυση και εκκαθάριση εταιρειών κάθε νομικής μορφής
 • Εγγραφές και ανακοινώσεις πράξεων στο εμπορικό μητρώο με ηλεκτρονική υπογραφή
 • Σύναψη, εκτέλεση και τερματισμός των εμπορικών συναλλαγών
 • Ολοκληρωμένες νομικές υπηρεσίες για τους επιχειρηματίες και εμπορικές εταιρείες
  – (περιλαμβάνει νομικές υπηρεσίες προσαρμοσμένες στις συγκεκριμένες ανάγκες του εμπόρου. Μπορούμε να σας βοηθήσουμε στη σχέση μεταξύ εργοδότη και εργαζομένου (υπαλλήλου), στις διαπραγματεύσεις με τους εταίρους σας, συμμετοχή στην προετοιμασία, σύναψη, προετοιμασία και καταγγελία συμβάσεων με πελάτες, εργολάβους και συνεργάτες, προετοιμασία συμφωνιών και άλλων, παρέχοντας γραπτές και προφορικές νομικές συμβουλές και γνώμες, εκπροσώπηση των δικαιωμάτων και των νόμιμων συμφερόντων της εταιρείας στις κεντρικές και τοπικές αρχές, τα τραπεζικά ιδρύματα, καθώς και σε τρίτα φυσικά και νομικά πρόσωπα, την προετοιμασία των εγγράφων των δημόσιων συμβάσεων και άλλες)

Συμβατικό

 • Προετοιμασία, σύναψη, εκτέλεση και καταγγελία συμβάσεων /για πώληση, μίσθωση, δάνειο, τραπεζικές πιστώσεις, εγγύηση, χρέους, πώληση απαιτήσεων κ.λπ./
 • Προετοιμασία όλων των τύπων πληρεξουσίων
 • Εξωδικαστική και δικαστική λύση των συμβάσεων
 • Αξίωση αποζημίωσης ηθικής βλάβης και υλικών ζημιών
 • Υποθήκες – μελέτη, γνώμη, προετοιμασία του σχεδίου συμβολαιογραφικής πράξης, εγγραφή στο μητρώο ακινήτων, διαγραφή της καταχώρησης
 • Ενέχυρα – σύνταξη, εγγραφή στο μητρώο Ειδικών Ενεχύρων, διαγραφή από το Μητρώο και άλλα

Εμπράγματο

 • Προκαταρκτικές συμβάσεις αγοράς και πώλησης ακινήτων και κινητών αγαθών (μηχανοκίνητα οχήματα)
 • Μεταβίβαση της κυριότητας – πώληση, δωρεά, ανταλλαγή, πώληση έναντι υποχρεώσεων συντήρησης και φροντίδας
 • Καθιέρωση και τερματισμός περιορισμένων πραγματικών δικαιωμάτων – δικαίωμα οικοδόμησης, χρήσεως, διέλευσης ακινήτων
 • Καταχωρήσεις στο μητρώο ακινήτων

Οικογενειακό & Κληρονομικό Δικαιο

 • Προστασία συμφερόντων  σε διαζύγιο – με αγωγή ή με αμοιβαία συναίνεση
 • Προετοιμασία διαθηκών
 • Διαδικασία αποκατάστασης των γονικών δικαιωμάτων
 • Διαδικασία ανάθεσης γονικής μέριμνας
 • Σχέσεις κληρονομιάς – μερίδιο κληρονόμου, δικαιώματα κληρονόμων, αποδοχή κληρονομίας
 • Διαδικασία υιοθεσίας


Για οποιοδήποτε πληροφορία θελήσετε, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας μέσω τηλεφώνου και Viber/WhatsApp στο 00359 8888 35226 ή μέσω e – mail: